Tuesday, 3 September 2013

ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ                                                                                                 ಎಂ. ಗಣಪತಿ. ಕಾನುಗೋಡು

ಕಿ.ಶ. 2ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ  ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಯು ರೂಡಿಗೆ ಬಂದಿತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಿ.ಶ. 8ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಈಚೆಗೆ   ಈಗಿನಂತೆ  ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು  ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದಿತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಎರಡು ನೆಲೆಗಳಿವೆ,   ಒಂದು,  ಕುಟುಂಬದ ವ್ರತವಾಗಿ ಜನರು ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಚರಿಸುವುದು.  ಇನ್ನೊಂದು  ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ  ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು.  
ಗಣಪತಿಯ ಹುಟ್ಟಿನ  ಬಗ್ಗೆ  ಎರಡು ಅಬಿsಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲಾ  ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು   ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ  ಪಾರ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ  ಶಿವ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗಣಾದಿಪಥ್ಯವನ್ನು  ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ  ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವ  ಶಕ್ತಿಯನ್ನು  ಕೊಟ್ಟ. ಅವನು  ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ಚಂದ್ರೋದಯಕಾಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ  ಆಂದಿನ  ದಿನ  ಗಣಪತಿಯ  ವ್ರತವನ್ನು  ನಡೆಸುವಂತೆ  ಶಿವ  ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಅಬಿsಪ್ರಾಯ. 
ಪಾರ್ವತಿಯು ತನಗಾಗಿ  ತನ್ನ ಅಂಗರಾಗದಿಂದ  ಗಣೇಶನನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ  ಅವನಿಗೆ ಜೀವಕಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು.  ಅವನು ಜೀವಪಡೆದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಶಿವನಿಂದ ಶಿರಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ. ಪುನಃ ಪಾರ್ವತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ  ಆನೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ  ತಂದೆಯಿಂದ  ಜೀವಪಡೆದ. ಪಾರ್ವತಿಗೆ ತಾನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ ಮಗನಮೇಲೆ ಬಹಳ  ಪ್ರೇಮ. ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನೇ ಮೊದಲು ಪೂಜಿಸಬೇಕು  ಎಂದು    ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವನೂ  ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೊಂದು   ಅಬಿಪ್ರಾಯ.  
ಗಣೇಶನ ಶಾಪಕ್ಕೆ  ಗುರಿಯಾದ  ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕ. ಭಾದ್ರಪ್ರದ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ತನ್ನ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈ ಗೊಂಡವರಿಗೆ   `ಅಪವಾದ` ಶಾಂತಿಯಾಗಲೆಂದು ಗಣಪತಿಯು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ. ಒಮ್ಮೆ  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ  ಶಮಂತಕ  ಮಣಿಯನ್ನು ಕದ್ದನೆಂಬ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ.  ಆಗ ಇದರಂತೆ ಗಣಪತಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಆ ಶಾಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕಕೊoಡ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಜನರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ವ್ರತವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶಗಳು .
ಇನ್ನು,   ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗಣೇಶನ  ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸುವ ವಿಚಾರ.  ಹಲವು ಜಾತಿಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಸುಮಾರು  ಆರು ನೂರು ರಾಜ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೇತಾರರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.  ಈ  ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗೆ  ತಂದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಟ್ಟು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ   ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸುವ  ಪದ್ಧತಿ ಅಂದಿನಿಂದ ರೂಡಿsಗೆ ಬಂದಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳ, ವರ್ಗಗಳ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಜನರು ಗಣೇಶÉೂೀತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಮಿಲನಗೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ  ಜಾತ್ಯತೀತ , ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರು. 
ಆದರೆ  ದುರಂತದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ  ತನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು  ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನ್‍ಮೆಂಟ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ  ಅದು ಕುಸಿದಿದೆ. ಒಂದೊಂದು  ಜಾತಿಯವರದ್ದೇ ಒಂದೊಂದು  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ, ಒಂದು ಗುಂಪಿನವರದ್ದರ  ವಿರುದ್ಧ ದುರುದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ.  ಈ  ತೆರೆನ ಬೆಳವಣಿಗೆ  ಸಮಾಜದ  ಸಂಘಟನೆಗೆ , ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ  ಮಾರಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಹಣಮಾಡುವುದು, ಕೇವಲ ಅಮಲಿನ ರಂಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ  ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು  ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು  ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. 

ಎಂ. ಗಣಪತಿ ಕಾನುಗೋಡು
ಅಂಚೆ : ಬಿ. ಮಂಚಾಲೆ - 577 431
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಾಗರ, ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊಬ :9481968771
BLOG: mgkangod.blogspot.com

1 comment:

  1. 1893 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಜನಸಮುದಾಯದ ಉತ್ಸವವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

    ReplyDelete